Biblioteka+

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców)

Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

Program Biblioteka+ ma charakter aplikacyjny. Oznacza to dobrowolność uczestnictwa w nim. Realizacja programu opiera się o zasadę pomocniczości. Środki centralne wykorzystywane są na realizację zadań przekraczających możliwości samorządów.

Podczas prac przygotowawczych w 2008 roku w ramach programu zdefiniowane zostały cztery obszary działań:
Stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+ umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi bibliotekami oraz zdalny dostęp poprzez internet dla czytelników
Internetyzacja bibliotek
Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji
Uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych

Każde z wyżej wymienionych działań ma inny charakter i zakres. MAK+ to system, który będzie oferowany wszystkim bibliotekom zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Internetyzacją zostaną objęte wszystkie biblioteki gminne w Polsce wraz z filiami. Program szkoleniowy, realizowany we współpracy z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi, obejmie bibliotekarzy z bibliotek gminnych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 15 tysięcy mieszkańców. Dotacje w ramach programu grantowego na modernizację infrastruktury architektonicznej bibliotek będą udzielane gminom wiejskim, wiejsko-miejskim i małym gminom miejskim (do 15 tysięcy mieszkańców).

List do Wójta Gminy Czarny Bór z informacją o zakwalifikowaniu Gminnej Biblioteki Publiczenej w Czarym Borze do rogramu Biblioteka+:


Jest nam niezwykle miło poinformować, że Państwa Biblioteka weźmie udział
w wieloletnim programie rządowym pn. Biblioteka+.

Program ten został zainicjowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a wykonanie i wdrożenie powierzono Instytutowi Książki. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zajmuje się realizacją Programu w województwie dolnośląskim.

Biblioteka + to program, na który składają się cztery komponenty: stworzenie jednolitego, centralnego systemu komputerowego MAK+, internetyzacja bibliotek, szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji oraz uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych.

Obecnie biblioteka wojewódzka realizuje projekt szkoleń dla bibliotekarzy, których celem jest uzyskanie przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. Szkolenia są bardzo intensywne (obejmują 10 dni; 5 dwudniowych zjazdów: wrzesień-październik) lecz biblioteki publiczne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem.

Jesteśmy przekonani, że umożliwiając pracownikom bibliotek wzięcie udziału w cyklu szkoleń dają im Państwo szansę na rozwój kompetencji osobistych i zawodowych, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości działań podejmowanych przez bibliotekarzy na rzecz społeczności lokalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>