Statut

UCHWAŁA Nr IV/16/2007
Rady Gminy w Czarnym Borze
z dnia 8 marca 2007 roku

 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury
pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h”, art. 40 ust.2 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.21 ust.1 pkt 2, ust. 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U  z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 2, art. 8 pkt 2, 11 i 18 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala :

 

 • 1

 

 1. Z dniem 1 marca 2007 roku gminną jednostkę budżetową pn.„Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze” z siedzibą w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44  58-379 Czarny Bór stawia się w stan likwidacji , której termin ustala się na dzień 31 marca
  2007 r.
 1. Po zakończeniu likwidacji majątek znajdujący się w posiadaniu likwidowanej jednostki przekazuje się na wyposażenie nowoutworzonej samorządowej instytucji kultury.
 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Czarny Bór.
 • 2

 

 1. Z dniem  1 kwietnia 2007 r. nadaje się „Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze” z siedzibą
  w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 44 zwaną dalej „Biblioteką” .
 1. Bibliotekę wyposaża się w majątek po zlikwidowanej jednostce budżetowej, o której mowa w § 1 .Przejmuje ona również od Gminy Czarny Bór należności i zobowiązania tej jednostki.
 1. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Czarny Bór, a jej celem zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy, kultury i sztuki.
 1. Źródłem finansowania Biblioteki są w szczególności: dotacja z budżetu Gminy oraz wpływy z prowadzonej działalności.
 • 3

Bibliotece nadaje się Statut w brzmieniu:

STATUT

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze

 

 

1.Postanowienia ogólne.

 • 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze , zwana dalej Biblioteką , jest samorządową instytucją  kultury i działa na podstawie :

1)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ):

2)      Ustawy z dnia 27 października 1997 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 , poz. 123 z późn. zm.).

3)      Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 85 , poz. .539
z późn. zm. ).

4)      Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
z późn. zm.).

5)      Ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

6)      Niniejszego Statutu.

 • 2

 

Biblioteka działa w formie instytucji kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury , prowadzonego przez Gminę Czarny Bór .

 • 3

 

Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielność prowadzenia gospodarki finansowej.

 • 4

 

Siedzibą  Biblioteki jest i terenem działania jest Gmina Czarny Bór.

 • 5

 

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor, którego zwierzchnikiem jest Wójt. Wójt może wyłonić Dyrektora Biblioteki w drodze konkursu ustalając jego regulamin.
 2. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz  oraz dokonuje czynności prawnych w jej imieniu.
 3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.
 4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora , po zasięgnięciu opinii Wójta.
 1. Cel i zakres działania.

 

 

 • 6

 

 1. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, edukacyjnych , czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych.
 2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)      gromadzenie opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

2)      obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów  oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej , a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

3)      prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4)      udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej ,

5)      organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych,

6)      współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych,

7)      tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych
i faktograficznych,

8)      organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy, prowadzenie w oparciu  o systemy informatyczne działalności .

 

3.Gospodarka  finansowa.

 

 • 7

 

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz  prowadzi samodzielną gospodarkę finansowa w ramach posiadanych środków , kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 • 8

Podstawa działalności finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem  dotacji z Gminy Czarny Bór  oraz innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów prawnych .

4.Postanowienia  końcowe.

 

 

 • 9

 

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być  dokonywane w trybie jego nadania

Traci moc uchwała  Nr LI/182/2006 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze.

 

 • 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór.

 • 11

 

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Podpisała
Przewodnicząca
Rady Gminy
Henryka Wyszowska

UZASADNIENIE

W myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gmina ma obowiązek organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz tworzenia w tym celu samorządowych instytucji kultury.

Nowo utworzona instytucja kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze” jest instytucją realizującą zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej Uchwały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>